Kako napisati dobru biografiju?

Postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati prilikom pisanja biografije:

  • Lični podaci – potrebno je navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu. Potrudite se da mejl adresa bude profesionalna (npr. da sadrži vaše ime i prezime, ime i prezime i neki broj ili kombinaciju dela imena ili prezimena).
  • Obrazovanje – navedite periode obrazovanja obrnutim hronološkim redosledom (od najskorijih ka starijim), pun naziv obrazovnih institucija, odsek i smer.
  • Dodatna edukacija – kursevi, seminari, projekti. Navedite tačan naziv, kratak sadržaj ukoliko ga je teško naslutiti iz samog naziva, period održavanja i naziv institucije. Čak i kursevi ili seminari koji nemaju direktnu vezu s pozicijom za koju aplicirate bitan su podatak o vama, jer svedoče o vašoj angažovanosti i širini interesa.
  • Radno iskustvo – navedite periode rada obrnutim hronološkim redosledom, pun naziv institucija, pozicije na kojima ste radili i stečeno iskustvo. Opis posla mora biti prilagođen poziciji za koju aplicirate: naglasite relevantno iskustvo. U okviru opisa radnog iskustva navedite i honorarne poslove koje ste radili ukoliko su relevantni za poziciju, a ukoliko nisu, barem kao dokaz vašeg dodatnog angažmana.
  • Strani jezici – navedite jezike koje poznajete i stepen poznavanja (početni, srednji ili napredni – ili klasifikaciju po evropskim standardima).
  • Rad na računaru – navedite programe u kojima znate da radite i stepen poznavanja rada u navedenim programima.
  • Interesovanja i aktivnosti – stečene veštine, lične osobine, hobiji, posedovanje vozačke dozvole. Postojanje ove stavke prikazuje vas kao svestranu osobu. Određeni hobi može predstavljati prednost u poslu, zbog sadržaja posla ili sklonosti klijenata s kojima će biti potrebno da komunicirate. Sportska aktivnost govori o vama kao aktivnoj osobi, timskom igraču, te o vašoj disciplini.
  • Nagrade i priznanja – dobro ih je navesti čak i kada nisu direktno vezane uz posao za koji konkurišete, jer vas one uvek prikazuju u lepom svetlu.
  • Motivacija za poziciju za koju aplicirate – kratko opišite cilj u karijeri koji se jasno odnosi na poziciju za koju aplicirate.
  • Preporuke – navedite imena nekoliko svojih bivših profesora ili poslodavaca koji su spremni da vam daju preporuku (ime, pozicija, firma, broj telefona, mejl). Pre svega, proverite da li su te osobe stvarno spremne da vam daju preporuku kako biste izbegli eventualne neprijatnosti.
  • Akademske zasluge – ako imate objavljenih radova ili ste učestvovali ili ćete učestvovati na jednoj ili više naučnih ili stručnih konferencija, trebalo bi takve informacije da uključite u svoj CV. Ukoliko ste student prve godine i još nemate akademskih postignuća, unesite u svoj CV dosadašnje vannastavne i nastavne uspehe – rezultate sa takmičenja, učešće u školskom savetu i slično – i kratko ih opišite. Sertifikate raznih vrsta nemojte stavljati u CV, osim ako se ne tiču konkursa i te oblasti za koju konkurišete.
  • Univerzitetske/istraživačke aktivnosti – fokus je na vašim aktivnostima u okviru obrazovanja. Ukoliko ste imali radnog iskustva do momenta konkurisanja, a blisko je vezano za oblast za koju konkurišete, trebalo bi to najpre nasloviti i opisati, a zatim izložiti akademsko iskustvo. U okviru opisa dosadašnjeg akademskog/radnog iskustva, potrebno je prezentovati svoje prenosive veštine – organizatorske, veštinu komunikacije, istraživačke, kompjuterske veštine, itd.
  • Doprinos lokalnoj zajednici, kulturnim aktivnostima, liderstvo – u okviru nekih konkursa potrebno je da se prezentuje vaše dosadašnje iskustvo u ovim oblastima. Trebalo bi kratko da opišete vaša volonterska ili plaćena angažovanja u lokalnoj zajednici; učešće u organizaciji kulturnih aktivnosti; različite aktivnosti u kojima ste pokazali liderske potencijale i sl.

 

Korisni saveti pre nego što počnete sa pisanjem biografije:

  • Detaljno pročitajte sajt koji pruža informacije o radnom mestu, stipendiji ili praksi za koju konkurišete.
  • Razmotrite u konkursu šta se traži od kandidata.
  • Povežite vaše sposobnosti i dostignuća sa onim što se traži.
  • Posvetite se razmišljanju o svojim veštinama i zamislite šta biste voleli da drugi znaju o vama, a da možete to da uklopite u svoj CV, kako biste bili podesni za izbor između velikog broja kandidata. Stavite se u poziciju poslodavca i kažite zašto bi baš vas trebalo da izabere. Ovakvim strateškim pristupom dolazite do adekvatne forme, koja bi trebalo da zainteresuje selekcionu komisiju da baš vašu prijavu uzme ozbiljno u razmatranje.

    Da biste uspeli što bolje da napišete CV, potrebno je da dobro poznajete sebe, postanete svesni svojih znanja i sposobnosti. Kako biste sebe opisali? Mnogi na to pitanje odgovaraju tako što kažu čime se bave ili eventualno navedu svoje obrazovanje. To je dobar početak, ali da biste napisali kvalitetan CV potrebno je da budete precizni u izražavanju vaših znanja, veština i stavova. Ova tri aspekta su povezana sa poslom, sa načinom na koji se odnosite prema drugima i sa vašom ličnošću.

 

Kako biste sebe opisali?

Da biste sebe opisali treba da navedete vaše veštine, osobine i vrednosti.

1. Profesionalne veštine

Osobine specifične za posao
Da li možete da se setite osobina koje su specifične za posao koji ćete raditi (ili radite)?
Na primer:

  • Profesori: Imaju znanja iz predmeta koji predaju, veštine da objasne to i zainteresovani su za odnos prema studentima.
  • Računovođe: Znaju zakonske okvire i zahteve za vođenje računa, imaju dobre matematičke veštine i lične karakteristike da vole da stvari budu uredne i precizne.
  • Prodavac: Imaju znanja o proizvodima koje prodaju, veštine da ih atraktivno predstave i uslužni su prema kupcima.

 

Opšte osobine

  • Da li možete da se setite osobina koje su uopštene za bilo koji posao?
  • Znanje: Da li poznajete Zakon o radu i koja su vaša radna prava?
  • Organizacione veštine: Da li možete da organizujete nedeljne zadatke?
  • Analitičke veštine: Da li možete da identifikujete uzroke problema i pronađete rešenje?
  • Veštine upravljanja finansijama: Da li možete da postavite budžet i da ga se držite?
  • Pouzdanost: Da li stižete na vreme? Da li volite da vidite posao uspešno urađen?
  • Prilagodljivost: Da li se brinete kada se rutina promeni?

 

Interpersonalne veštine

  • Diplomatija: Da li ste spremni da prihvatite tuđe ideje kada iznosite svoje?
  • Motivacione veštine: Da li ste u stanju da inspirišete druge?
  • Postavljanje granica: Ako smatrate da imate previše obaveza, da li ćete to otvoreno reći vašem šefu?
  • Komunikacione veštine: Da li ste dobar slušalac?

Lične osobine i vrednosti

  • Vrednosti: Da li imate čvrsta uverenja?
  • Samodisciplina: Da li istrajavate čak i kada su zadaci dosadni i teški?
  • Samopouzdanje: Da li sa lakoćom govorite pred drugima?
  • Iskrenost: Koliko vam je teško da priznate grešku?

Sve ove osobine podjednako su važne. Važno je biti jak u profesionalnoj, interpersonalnoj i ličnoj sferi. Mnogima je teško da se suoče sa svojim slabostima, pa biraju da se usavršavaju u oblastima u kojima su već jaki. Zašto je važno truditi se da razviju i te „slabije” veštine? Svako mora da shvati važnost, na primer, timskog rada na poslu ili projektu. Ako ste briljantni, ali imate slabe lične i interpersonalne osobine bićete odbačeni iz grupe i biće vam teško da uspostavite kontakte i napravite mrežu kako unutar, tako i van organizacije. Takvi odnosi su važni za visok standard obavljanja posla.


„Prenosivo znanje”

Kada krenete u potragu za karijerom i/ili poslom, veoma je važno da znate svoje kompetencije. Godinama unazad ste usavršili mnogo veština preko vaših zadataka, vannastavnih aktivnosti i životnog iskustva. Na primer, kada biste istražili određenu temu i potom napisali, uredili i prezentovali završni rad svojim vršnjacima, vi biste koristili različite veštine (sakupljanje informacija, pisanje, rešavanje problema, prezentovanje) koje nisu ograničene na tu specifičnu akademsku dusciplinu, nego su „prenosive” na različita zanimanja. U karijeri i traženju posla od vas će se očekivati da primenite veštine koje ste prethodno naučili na novo radno okruženje.

 

Kako treba da izgleda vaša radna biografija (CV)?
Važno je da prihvatite da ne postoji univerzalan način kojim ćete oblikovati sadržaj CV-ja, ali postoji nekoliko osnovnih pravila koje treba poštovati kako bi izgledao profesionalno i kako bi postigao svoj cilj: privući pažnju poslodavca i dati mu jasne informacije zbog kojih želi da vas uključi u uži krug i pozove na intervju.
Najvažnije je da CV bude: pregledan, sažet, stilski ujednačen i istinit.


Šta CV treba da sadrži?
Pored ličnih podataka, CV koji pravite za konkurs za posao, stipendiju ili praksu treba da sadrži i sledeće informacije:

  • Formalno i neformalno obrazovanje,
  • Radno iskustvo – plaćeno/volontersko (ako je relevantno za aplikaciju),
  • Jezičke i kompjuterske veštine,
  • Nagrade i priznanja,
  • Objavljeni (naučni/stručni) radovi,
  • Prethodne stipendije (ako je traženo),
  • Ostalo relevantno iskustvo i postignuća,
  • Preporuke (ako je traženo).

 

Uobičajeno je da CV ima 1–2 stranice, mada negde mogu da se nađu i sledeći kriterijumi:

  • 1–2 str. za konkurse za posao,
  • 2–5 str. za studente doktorskih studija ili
  • 5 ili više str. za istraživačke aplikacije.


Tri vrste radne biografije (CV-ja)
1. Hronološki CV je okrenut ka vašem radnom iskustvu, pa u prvi plan stavlja naglasak na profesionalni razvoj.
2. Funkcionalni stil bazira se više na isticanju veština.
3. Kombinovani stil pisanja je najbolji izbor pri traženju prvog zaposlenja. U okviru njega ističete svoje dosadašnje radno iskustvo, a istovremeno stavljate naglasak i na veštine koje posedujete i obrazovanje.