Utvrđivanje ciljeva i plana aktivnosti

 

Ovde treba utvrditi najvažnije ciljeve u karijeri koje želite da postignete, resurse koji su vam na raspologanju, prepreke koje se mogu javiti, sredstva koja su vam potrebna, kao i drugačije mogućnosti u postizanju ciljeva. Odlučite o kakvom cilju ili odluci je reč (na primer: izbor smera na fakultetu, izbor ili promena posla, dobijanje unapređenja). Plan treba da uključuje mogućnosti uklanjanja utvrđenih slabosti i nedostataka u veštinama, kao i smernice za sticanje novih znanja. S obzirom na to da razvoj karijere danas nužno pretpostavlja doživotno učenje i stalnu fleksibilnost, plan bi trebalo da sadrži nekoliko ključnih kategorija za razvoj veština i znanja. Plan aktivnosti, takođe, treba da uključuje i pripremu za promene i nove pravce u razvoju karijere.


Potrebno je utvrditi kratkoročne i dugoročne ciljeve. Dugoročni ciljevi mogu biti široko definisani kao, na primer, menadžerski posao, ekonomska sigurnost ili stabilan porodični život. Široko postavljene dugoročne ciljeve treba operacionalizovati kroz niz konkretno vremenski određenih ciljeva i koraka. Na primer, cilj može biti završavanje specijalističkih kurseva i sl.

Ciljevi treba da budu postavljeni po modelu SMARTER (smarter, engl., pametnije):

Specific (specifičan) – Cilj treba da je jasan i sažeto postavljen.
Measurable (merljiv) – Cilj bi trebalo da možete da izmerite, na primer, ocenom na skali od 1 do 10.
Achievable (dostižan) – Ciljeve ne treba postavljati ni suviše visoko, ni suviše nisko, odnosno oni treba da budu u skladu sa vašom situacijom, sposobnostima i trenutnim resursima.
Relevant (relevantan) – Cilj treba da je za vas značajan.
Time-bound (vremenski omeđen) – Treba da ima vremenske granice ostvarenja.
Exciting (uzbudljiv) – Kako bi vas motivisao, cilj treba da je za vas uzbudljiv.
Rewarding (nagrađujuć) – Trebalo bi da imate osećaj nagrade prilikom ostvarenja tog cilja.